Hlásenia obecného rozhlasu

Dátum hlásenia: 26. 6. 2017

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v stredu 28. júna o 18,00 hod., do zasadačky obecného úradu. Program: Kontrola uznesení, správa o činnosti Komisie pre zdravotnú, sociálnu a bytovú starostlivosť, záverečný účet obce za rok 2016, rôzne, diskusia, schválenie uznesení a záver. Zasadnutie je verejné a môže sa na ňom zúčastniť každý občan obce.

Autoškola Junek otvára v piatok 30. júna od 16,30 do 17,15 hod. nový kurz v priestoroch základnej školy vo Veľkých Levároch. Ponúka všetky učebné pomôcky, jazdy v mieste bydliska a možnosť úhrady v splátkach. Prihlásiť sa môžete osobne v piatok, alebo na tel. č. 0903 432 501.   

Obec Veľké Leváre pozýva občanov v nedeľu 2. júla na Habánsky hodový jarmok. Program - od 9,00 hod. remeselnícky jarmok, o 10,00 hod. slávnostná sv. omša pred habánskou kaplnkou, od 13,30 do 15,30 vystúpenie dychovej hudby Borovienka, o 14,00 hod. slávnostné otvorenie, o 15,30 skupina historického šermu, o 16,00 hod. rozprávka pre deti O lenivom Janovi v podaní Divadla z domčeka, o 17,00 hod. vystúpenie Petra Tokoša, o 18,15 vystúpenie skupiny Leváranky, o 18,30 vystúpenie súboru Leváranek, o 19,30 koncert a zábava so skupinou Bečkovi chlapci. Sprievodné akcie - od 9,00 do 19,00 hod. otvorené Habánske múzeum a výstava na plote -  Peter Kovarovič, od 14,00 do 18,00 hod. tvorivé dielne pre deti a od 15,00 do 18,00 hod. prehliadka rímskokatolíckeho kostola. Vstup na všetky podujatia je voľný.   

Obec Veľké Leváre organizuje v piatok 14. júla zájazd na kúpalisko do Lipótu v Maďarsku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome  do piatka 30. júna. Cena za dopravu bude určená podľa počtu záujemcov od 7,- do 10,- euro.

Občianske združenie Čisté srdce v spolupráci s Centrom záujmových aktivít a Základnou školou s materskou školou vo Veľkých Levároch, ponúka deťom predškolského veku prázdninovú aktivitu PRÍPRAVNÍČEK v Centre. Aktivita prispieva k plynulému prechodu detí z materskej školy do 1. ročníka základnej školy. Prípravníček sa bude konať počas letných prázdnin každý pondelok v čase od 9,00 do 12,00 hod. v Centre záujmových aktivít. Prvé stretnutie s deťmi bude v pondelok 10. júla 2017. Desiata a pitný režim pre deti bude zabezpečený. V prípade záujmu sa môžu rodičia informovať telefonicky na čísle 0911/779 311 alebo osobne v Centre záujmových aktivít.