Aktuality


den deti


Folklorny festival
Vtáčia chrípka už aj v našom regióne 

 
ikona   Veterinárne opatrenie na kontrolu chorôb zvierat


Upozorňujeme občanov, že bolo schválené VZN obce Veľké Leváre č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Od 01.01.2017 obec nabieha na nový systém vyvážania odpadov. Vývoz bude ako doposiaľ každý utorok. Občania budú mať povinnosť vyzdvihnúť si plomby na obecnom úrade v pracovných dňoch počas stránkových hodín, najneskôr do 02.01.2017, nakoľko 03.01.2016 sa uskutoční vývoz podľa schváleného VZN. Podľa počtu obyvateľov v domácnosti budú pridelené plomby. Občan nemá povinnosť vyvážať poloprázdnu popolnicu, je potrebné dať vyviesť popolnicu len vtedy, keď bude popolnicanaplnená. Na popolnicu je v tomto prípade potrebné zavesiť plombu. Bez plomby nebude popolnica vyvezená.

 

Občan alebo podnikateľ, ktorý má obsah popolnice 110, 120 l obdrží plomby vo farbe červenej,

Občan alebo podnikateľ, ktorý má obsah popolnice 240 l obdrží plomby vo farbe žltej,

Občan alebo podnikateľ, ktorý má obsah popolnice 1100 l, obdrží plomby vo farbe modrej.

 

Zdôrazňujeme aby občania vyvážali len plne naplnené popolnice.  Počet plomb v domácnostiach je obmedzený z dôvodu separácie.

Každý občan obdržal nádoby na separovanie, takže je dôležité oddeľovať separovaný odpad od komunálneho odpadu. Do nádob komunálneho odpadu dávať len odpad, ktorý nie je možné separovať.

Plomby si môžu obyvatelia vyzdvihnúť v termíne od 21.12.2016 – do 02.01.2017. Dňa 03.01.2017 sa uskutoční prvý vývoz s plombami.Bez plomby nebude vývoz uskutočnený !!!!!!


Rozpis vývozu triedeného odpadu na I.polrok 2017 Veľké Leváre

Dátum

Deň

PET

PAP

SKLO

18.1.2017 streda x    
15.2.2017 streda x
   
17.2.2017 piatok  
 x  
14.3.2017 utorok x
   
18.4.2017 utorok x    
12.5.2017 piatok x  x  
24.5.2017 streda      x
08.6.2017 štvrtok x    

OZNÁMENIE

Obec Veľké Leváre oznamuje občanom, že zabezpečuje separovaný zber odpadu. Zberové stojiska boli v obci zrušené. Občania obdržali modrú popolnicu na papier, zelenú popolnicu na sklo, od zberovej spoločnosti plastové vrecia na plasty, kovy a tetrapaky.

 

-          Modré popolnice: papier

-          Do papiera patria: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier, papierový obal a pod .)
    Do papiera nepatria: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod .

 

-          Zelené popolnice: sklo

-          Do skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod
    Do skla nepatria: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

 

Plastové vrecia: plasty, kovy, tetrapaky

Plasty, kovy, tetrapaky - zbierajú občania do vriec dodaných zberovou spoločnosťou.

Naplnené vrecia nechajú v určenom termíne pred rodinným domom. Spoločnosť ich vyvezie.

     Do plastov patria: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky, hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky .
     Do plastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod .

-            Do kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, plechovky z nápojov.
    Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, či olejmi .

-          Do VKM patria: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, kozmetiky .
      Do VKM nepatria: znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku.

Termíny vývozov na separovaný odpad sú uvedené na webovej stránke obce, v informačnej tabuli pred obecným úradom, prípadne si leták môžete prevziať osobne.Prevádzkový poriadok zberného dvora vo Veľkých Levároch nájdete v sekcii:
Samospráva / Zberný dvor

Zberný dvor je otvorený:   streda 13.00 - 17.00
                                                 sobota  9.00 - 12.00


Ako vybaviť vývoz žúmp na čistiareň odpadových vôd:
Firma na základe zmluvy s Obcou Veľké Leváre zabezpečuje vývoz žúmp pre obyvateľov neodkanalizovaných častí obce za cenu rovnajúcu sa polovici komerčnej ceny. Obec dopláca zvyšných 50% ako motivačný príspevok, ktorý by mal podporovať oficiálne nakladanie s tekutým odpadom a zabrániť jeho nelegálnemu vypúšťaniu.

K vybaveniu je potrebné:
Kontaktovať ponúkané firmy v nižšie uvedenej tabuľke, vývoz sa bude zabezpečovať na základe telefonických objednávok od občanov

Poskytovateľ uhradí platbu za vývoz a likvidáciu zo žúmp na základe faktúry. Prílohou faktúry bude fotokópia dokladov o vývoze obsahu žúmp od občanov obce Veľké Leváre (doklad z registračnej pokladne alebo faktúra za vývoz občanovi).

V účtovanom poplatku firiem za vývoz žúmp je už príspevok obce zarátaný

Zoznam ulíc, kde nie je kanalizácia:
Štefánikova /čiastočne je odkanalizovaná/, SNP, Krivá, Výmoľ, Habánsky dvor /čiastočne je odkanalizovaná/, Zámočnícka, Priechodná, Krížna, Zadná, Riadok, Boskovičova, Vinohradnícka, Pekná, Slnečná, M. Benku, Pri cintoríne, K jazeru, Hrnčiarska, Hasičská, , Na brehu, Pinelova, Školská, Kukučínova, Gaštanová, Kadlečíkova, Rudavná, Maliarikova, Komenského, J. Hollého, Štúrova, Hlinisko, Jurkovičova, Nádražná, Starý dvor, Hviezdoslavova, Továrenská, Hroznová, Krátka, Orechová, Pekárska, Prašná.

Spoločnosť

Cena za odvoz jednej cisterny

Max. objem cisterny

Kontaktné telefónne čísla

Anton Volek - Nákladná doprava

21,- €

11 m3

0905 539 6780905 539 678

DOP-KONT, spol. s r.o. Jarolím Kleinedler

21,- €

11 m3

0905 268 0130905 268 013


Kontat: Ľubica Kunáková, 034/7794107
e-mail: ocuvl.matrika@gmail.com