Aktualitypolovnícka zábavaAko vybaviť – vývoz žúmp na čistiareň odpadových vôd vo Veľkých Levároch

 

Firma na základe zmluvy s Obcou Veľké Leváre zabezpečuje vývoz žúmp pre obyvateľov neodkanalizovaných častí obce za cenu rovnajúcu sa polovici komerčnej ceny. Obec dopláca zvyšných 50 % ako motivačný príspevok, ktorý by mal podporovať oficiálne nakladanie s tekutým odpadom a zabrániť jeho nelegálnemu vypúšťaniu.

K vybaveniu je potrebné:

-          Kontaktovať ponúkané firmy v nižšie uvedenej tabuľke, vývoz sa bude zabezpečovať na základe telefonických objednávok od občanov,

-          Poskytovateľ uhradí platbu za vývoz a likvidáciu zo žúmp na základe faktúry. Prílohou faktúry bude fotokópia dokladov o vývoze obsahu žúmp od občanov obce Veľké Leváre (doklad z registračnej pokladne alebo faktúra za vývoz občanovi).

-          V účtovanom poplatku firiem za vývoz žúmp je už príspevok obce zarátaný

 

 

Zoznam ulíc, kde nie je kanalizácia:  Štefánikova /čiastočne je odkanalizovaná/, SNP, Krivá,

Výmoľ, Habánsky dvor /čiastočne je odkanalizovaná/, Zámočnícka, Priechodná, Krížna,

Zadná, Riadok, Boskovičova, Vinohradnícka,  Pekná, Slnečná, M. Benku, Pri cintoríne,

K jazeru, Hrnčiarska, Hasičská, , Na brehu, Pinelova, Školská, Kukučínova, Gaštanová, Kadlečíkova, Rudavná,  Maliarikova, Komenského,  J. Hollého, Štúrova, Hlinisko, Jurkovičova, Nádražná, Starý dvor, Hviezdoslavova, Továrenská, Hroznová, Krátka, Orechová, Pekárska,

Prašná.

 

Spoločnosť

Cena za odvoz jednej cisterny v €

Max. objem cisterny

          (m3)

Kontaktné telefónne čísla

Anton Volek - Nákladná doprava

21,- €

11 m3

0905 539 6780905 539 678

Tekos s.r.o., Malacky

21,- €

11 m3

 4 m3

034/7722060034/7722060, 0911/833 077

DOP-KONT, spol. s r.o. Jarolím Kleinedler

21,- €

11 m3

0905 268 0130905 268 013

  

Kontat: Ľubica Kunáková, 034/7794107

e-mail: ocuvl.matrika@gmail.com


    Obec Veľké Leváre pripravuje v nedeľu 3.7.2016 "HABÁNSKY HODOVÝ JARMOK". Záujemcovia si môžu predajné miesta rezervovať na emailovej adrese ocuvl.kulturnydom@gmail.com, kulturnydom@levare.sk s potrebnými dokladmi, bližšie informácie na t.č. 034 7794493, GSM:0918 504919


 

Občianske združenie Dolné Záhorie, sídlo: Obecný úrad Malé Leváre, 908 74 Malé Leváre 177
Prieskum pre obyvateľov obcí mikroregiónu Dolné Záhorie

Každý občan žijúci z niektorej obce mikroregionu Dolné Záhorie sa môže zúčastniť prieskumu. Kliknutím na odkaz sa Vám zobrazí link a podrobné inštrukcie kde môžte dotazník vyplniť a odoslať aj na adresu enviropark@gajary.sk

Informácia pre obyvateľov mikroregiónu Dolné Záhorie

Spájame sily pre zvýšenie kvality života v mikroregióne Dolné Záhorie
OZ Dolné Záhorie už dlhší čas pripravuje potrebné štruktúry a ľudské kapacity na to aby postupnými krokmi sformovalo fungujúce verejno-súkromné partnerstvo, ktoré sa bude uchádzať o získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny (MAS) v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Vznik verejno-súkromného partnerstva je pre náš región významným krokom, ktorý poskytuje široké možnosti pre naštartovanie a realizáciu rozvojových aktivít v členských obciach a mestách, ktoré pomôžu zabezpečiť zvýšenie kvality života ich obyvateľov. MAS Dolné Záhorie bude reprezentovať verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniklo spojením zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora na našom území. Aktuálne sú jeho členmi obecné úrady 19 obcí mikroregiónu a ďalší záujemcovia z radov občianskeho a súkromného sektora.
Členské obce a mestá OZ Dolné Záhorie:
Borinka, Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Lozorno, Limbach, Malacky, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Studienka, Stupava, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Bystrica m.č., Záhorská Ves, Závod, Zohor.

Základnou podmienkou pre fungovanie MAS je vypracovanie a schválenie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja. Túto stratégiu je potrebné vypracovať v priebehu nasledujúcich 3-4 mesiacov formou participácie všetkých cieľových skupín (miestnych obyvateľov, obecných úradov, podnikateľov, spolkov a združení a i.), pričom rozhodovanie o prioritách a cieľoch stratégie bude na princípe „zdola-nahor“ v záujme miestnej komunity a smerujúce k integrovanému rozvoju územia. Zjednodušene to znamená, že tieto cieľové skupiny identifikujú hlavné nedostatky vo svojom území a spoločne navrhnú riešenia a rozvojové aktivity, ktorými bude možné zlepšiť kvalitu života. K naplnenie cieľov stratégie bude môcť MAS využívať európske štrukturálne fondy a národné finančné zdroje. V rámci procesu prípravy stratégie budete preto viackrát kontaktovaný pre vyjadrenie Vášho názoru formou prieskumu alebo verejných stretnutí v členských obciach. Touto cestou Vás chceme ako obyvateľa členskej obce/ mesta a regiónu Dolné Záhorie poprosiť, aby ste sa vo verejnom ale aj vo vlastnom záujme aktívne zúčastnili týchto prípravných aktivít a svojimi názormi a vedomosťami prispeli k vytvoreniu precíznej a vyváženej stratégie, ktorú budeme v nasledovných rokoch na našom území prostredníctvom MAS realizovať. Zároveň týmto vyzývame záujemcov, ktorý by sa chceli angažovať ako aktivisti miestneho rozvoja v rámci pracovnej skupiny, aby sa prihlásili u svojho starostu, prípadne priamo na e-mail OZ Dolné Záhorie (enviropark@gajary.sk). O konkrétnych aktivitách v rámci prípravy Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Vás budeme prostredníctvom obecných úradov a dobrovoľných miestnych aktivistov v dohľadnej dobe vopred informovať. So srdečným pozdravom OZ Dolné Záhorie !